Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Lada Badurina Ivan Marković Krešimir Mićanović

Hrvatski pravopis

  • 06/2007.
  • 662 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789531508155
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.
Posebno izdanje, urednici Igor Zidić i Vlaho Bogišić. - Pravopisno povjerenstvo Matice hrvatske: Igor Zidić (predsjednik), Vlaho Bogišić, Stjepan Damjanović, Tonko Maroević, Mirko Peti, Ivo Pranjković, Marko Samardžija (do lipnja 2006), Zorislav Lukić.


(...) Pravopis Matice hrvatske uvažava ukupnu hrvatsku pravopisnu tradiciju i s poštovanjem se odnosi prema prinosima svih svojih prethodnika. Matica ga je hrvatska započela izradivati u dobroj namjeri da se u Hrvatskoj razriješi pravopisno nedefinirano stanje i za svoj se prijedlog rješenja - u skladu sa svojom tradicijom - neće nastojati izboriti ni na koji drugi način osim vrijednošću onoga što nudi. Pravopis Matice hrvatske zalog je stvaranju snošljiva ozračja u kojemu će se pravopisni priručnici procjenjivati prema tomu koliko u cjelini pomažu onima koji hrvatskim jezikom žele dobro pisati i nastoji nadići raspravu o dvama-trima izdvojenim pravopisnim pitanjima.

Koliko god je nastao kao rezultat produbljenih pojedinačnih istraživanja pojedinih jezičnih segmenata s pravopisnoga stajališta, Pravopis je kao cjelina jednako toliko i plod zajedničkoga rada njegovih pisaca. Pojmovno je, metodološki i opsegom svojih dijelova ujednačen i u sebi koherentan. Polazi od fonološkoga načela bilježenja riječi, uz uvažavanje odstupanja od tog načela u slučajevima u kojima je pisanje - iz tradicijskih ili komunikacijskih razloga - nužno zasnovati na morfološkome načelu. Sastoji se od pravopisnih pravila raspoređenih u poglavlja i od pravopisnoga rječnika. U pravilima se iznose upute za - u ortografskome smislu - pravilno pisanje slova, riječi i rečenica, a u pravopisnome se rječniku abecednim redom navode riječi koje korisniku mogu biti zanimljive s pravopisnoga gledišta.

Bitne su značajke ovoga pravopisnoga priručnika primjerena temeljitost i obuhvatna iscrpnost opisa pojedinih pojava. Temeljitost se ogleda u nastojanju pisaca da se pri oblikovanju pravopisnih pravila jezične pojave što je moguće više stručno argumentiraju. Iscrpnost se ogleda u ustrajavanju na opisu svih aspekata pojedine pojave te u stvaranju posebnih popisa onih jezičnih jedinica i oznaka koje su kao pripomoć uputama za pravilno pisanje pravopisno relevantne bilo izravno bilo posredno (popisi prefikasa i prefiksoida, kratica, mjernih jedinica, korekturnih znakova, pregledne tablice interpunkcijskih i pravopisnih znakova i sl.).

Pravopis Matice hrvatske obrazlaže samo pravopisnu problematiku hrvatskoga jezika. Takva metodološki čista pozicija tekstu ovoga pravopisnoga priručnika osigurava profesionalnu vjerodostojnost. U njegovoj izradbi težilo se ostvarenju one već dobro poznate ideje po kojoj je pravopis ponajprije skup konvencija i pravila za koja je bitno da budu jednostavna i upotrebljiva i da se formuliraju tako da što manje budu podložna promjenama. Pravopisna su rješenja u ovome priručniku, nadamo se, dobro odmjerena, u skladu su s hrvatskom pravopisnom tradicijom i suvremenim stanjem hrvatskoga standardnog jezika.

Pravopis Matice hrvatske izrađen je tako da bude korisno i pouzdano pomagalo svima koji se u pisanju služe hrvatskim standardnim jezikom. Svojim se rješenjima s jedne strane dobro uklapa u dugu i već utvrđenu tradiciju hrvatskoga pravopisanja, ali je s druge strane pravopisnim obuhvaćanjem novijih jezičnih pojava izrazito otvoren uznapredovalim suvremenim potrebama višefunkcionalne jezične komunikacije u različitim društvenim skupinama. Novonastale jezične pojave ažurno uočava i nastoji ih pravopisno usustaviti...

Predsjedništvo Matice Hrvatske

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –