Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Anita Celinić Ivana Kurtović Ankica Čilaš

Prinosi hrvatskoj dijalektalnoj fonologiji

  • Nakladnik: Književni krug Split
  • Urednik: Mijo Lončarić
  • 08/2010.
  • 296 str., meki uvez s klapnama
  • ISBN 9789531633406
  • Cijena: 140.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Posljednjih petnaestak godina objavljene su monografije o pojedinim nar­ječjima i dijalektima hrvatskoga jezika, objavljenje veći broj dijalektnih rječni­ka, no relativno je malen broj većih radova o pojedinim jezičnim razinama.

Fonološke monografije u knjizi temelje se na istraživanju narodnih govora na terenu. Nastale su prema magistarskim radovima obranjenima od 2001. do 2003. godine, a za koje su istraživanja većim dijelom obavljena između 1999. i 2002. godine, u okviru projekta Hrvatski jezični atlas i Rječnik hrvatskoga kaj­kavskoga književnog jezika. Za objavljivanje neke su više, a druge manje do­rađene.

Dvije su monografije posvećene štokavskima, jedna čakavskima te jedna kajkavskim govorima.

 
U radu "Vokalizam gornjosutlanskih govora" Anita Celinić detaljno je opisa­la samoglasnički sustav triju kajkavskih govora smještenih na širem području gornjega toka rijeke Sutle (Hum na Sutli, Pavlovec, Kostelsko) - području koje je, sjedne strane, zbog svoje rubnosti i neposredne blizine slovenskoga jezika, a s druge, zbog složenosti fonoloških sustava, gotovo neistraženo. Upravo je vokalizam najzahtjevnija komponenta njihove fonologije jer na specifičan na­čin odražava i akcenatski razvoj tih govora.

Ivana Kurtović Budja u "Kopnenim čakavskim govorima u okolici Splita, Ši­benika i Zadra" opisala je južnočakavske govore (Krilo-Jesenice, Kaštel Kam-belovac, Trogir, Primošten, Tribunj, Sukošan, Stani i Petrčane), koji su zani­mljivi i po tome što su u kontaktu sa štokavštinom. Na kopnenom području od Zadra do Omiša južnočakavski su govori sve više pod utjecajem novoštokavskih ikavskih govora, što se vidi iz inventara i distribucije suglasnika i naglasa­ka. Govore s tog područja istraživali su jezikoslovci i prije, no ovo je prva mo­nografija o njima. S obzirom na kulturne tokove ti su govori sve manje čakav­ski.

U radu "Ikavski štokavski govori između rijeke Krke i Neretve" Ankice Čilaš Šimpraga prikazuju se vokalizam, akcentuacija i konzonantizam govora Bad­nja, Perkovića, Sinja, Jabuke, Omiša, Koteza, Zaostroga, Vida i Sebišine. Oni pripadaju dijalektu koji je od svih opisanih u ovoj knjizi najbliži hrvatskome književnom jeziku. U vrijeme kad je rad napisan 2002. godine nije bilo opsež­nijih studija koje bi skupno prikazivale fonologiju većega broja dalmatinskih ikavskoštokavskih govora pa je samim time postojala potreba da se to područ­je istraži.

U "Posavskim govorima oko Slavonskoga Broda" Željko Jozić je sinkronijskim i dijakronijskim pregledom izložio i objasnio fonološku problematiku spomenutih govora: vokalizam, konzonantizam i prozodiju. Rad se temelji na terenskom istraživanju govora petnaest sela, koji prema kriteriju refleksa praslavenskoga glasa jat čine jednu, ikavskoj ekavsku skupinu govora.

 
Zbog stjecaja okolnosti monografije se tek sad objavljuju. Svjesni smo daje otad prošlo skoro cijelo desetljeće te da je o nekima od opisanih područja po­sljednjih godina napisano više radova, no vjerujemo da su ovdje doneseni po­daci vrijedni pokazatelji jezičnoga stanja u doba prijelaza iz drugoga u treće ti­sućljeće.

Na žalost, još uvijek pojedina područja hrvatskoga jezika nisu tako monografski obrađena. Naravno, na isti način trebalo bi obraditi i ostale jezič­ne razine. U međuvremenu izrađen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslov­lje svezak fonoloških opisa čakavskih govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom (prvi od triju, slijede kajkavski i štokavski svezak), što je rijetko ne samo u slavistici nego i svjetskom jezikoslovlju.

Mijo Lončarić, urednik

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –